برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

اساتید

400,000

ریال
دارندگان کارت عضویت در انجمن علمی جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران از 50% تخفیف برخوردار میباشند. لطفاً پرداخت به شماره حساب 304557370 یا شماره کارت مجازی انجمن به شماره 6273539991665839بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران کد "186" به نام" انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران" . صورت بگیرد.

دانشجویان

200,000

ریال
دارندگان کارت عضویت انجمن علمی جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران از 50% تخفیف برخودار میباشند.لطفاً پرداخت به شماره حساب 304557370 یا شماره کارت مجازی انجمن به شماره 6273539991665839بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران کد "186" به نام" انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران" . صورت بگیرد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.