تمدید مهلت ارسال اصل مقالات
1393-09-12

به منظور مشارکت بیشتر و موثر تر پژوهشگران و علاقه مندان در همایش ملی«چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور»بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 30 آذر ماه 1393 تمدید می شود.