چاپ 10 مقاله برتر همایش در مجله علمی پژوهشی پژوهش های روستایی
1393-08-01

به اطلاع اساتید ودانشجویان محترم می رسانیم بعد از طی مرحله داوری وارزیابی مقالات،  10 مقاله برگزیده وبرتر در همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، در مجله علمی پژوهشی پژوهش های روستایی ودیگر مجلات دانشکده جغرافیا  به چاپ خواهد رسید.