15 مهرماه، روز روستا مبارک
1393-07-14

روز روستا فرصتی برای جلب توجه بیشتر مردم،مسئولان و پژوهشگران به مقوله روستا و توسعه پایدار روستایی است. روز روستا فرصتی برای نقد و ارزیابی سیاستها و برنامه های موجود کشور برای توسعه مناطق روستایی است. امید است که این روز بتواند منشاء اقدامات اساسی و سازنده برای توسعه پایدار روستایی در کشور باشد. روز روستا را به کلیه روستائیان عزیز کشور،پژوهشگران روستائی و بویژه اعضای محترم انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران تبریک عرض می نمائیم.

 

 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران