اطلاع رسانی برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور در وبسایت های سیویلیکا و ایران کنفرانس
1393-07-10

به اطلاع کاربران محترم سایت همایش وعلاقه مندان عزیز می رسانیم، برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در وبسایت های سیویلیکا وایران کنفرانس اطلاع رسانی واعلام گردیده است.