جهت ارسال مقاله اصلاح شده خود مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1. با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.
  2. از سمت چپ صفحه کاربری خود، روی کلید ارسال و پیگیری مقاله کلیک کنید.
  3. برای ویرایش اطلاعات مقاله و انجام اصلاحات؛ روی کد مقاله کلیک کنید.
  4. نظرات داوران را مشاهده می نمایید. اصلاحات مورد نظر را در فایل مقاله اعمال نموده و مراحل ارسال را به ترتیب تا مرحله اضافه کردن فایل ها انجام دهید.
  5. در مرحله اضافه کردن فایل ها، فایل مقاله قدیمی را از طریق ضربدر قرمز رنگ حذف نموده و فایل مقاله جدید را انتخاب و ارسال نمایید.
  6. به مرحله تکمیل ارسال بازنگری رفته و مقاله خود را ارسال فرمایید.