اهداف همایش

 

اهداف کلی:

1- جلب توجه اندیشمندان ، صاحب‌نظران و متخصصان به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

2-  شناسایی صاحبنظران ،پژوهشگران و کارشناسان توسعه پایدار روستایی در کشور و ایجاد زمینه برای تقویت روابط و شبکه های علمی بین آنها

3-  تقویت ادبیات علمی توسعه پایدار روستایی در کشور و زمینه سازی برای شکل‌گیری ظرفیت‌های علمی جدید در این زمینه

4-  زمینه سازی برای نزدیک کردن دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران  از یک سو و مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مسئول از دیگر سو  نسبت به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

 

اهداف خاص:

1- نقد و ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی

2- بررسی چالش ها و فرصت های توسعه پایدار روستایی کشور در آستانه تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه

3- ارائه راهکارهای مناسب برای پیشبرد فرایند توسعه پایدار روستایی در ابعاد مختلف با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی برای برنامه ششم توسعه

 4- ارائه رهنمودهای مشخص به دولت و نهاد های مسئول تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه