محورهای همایش:

1.توسعه پایدار محیطی

1-1-        مدیریت منابع و شبکه آب در مناطق روستایی

1-2-         توانمند سازی و تاب آوری روستاییان در برابرمخاطرات محیطی

1-3-        سیاستها و راهبردهای مدیریت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی

1-4-        چالش ها و راهکارهای مدیریت اراضی در مناطق روستایی

 

2. توسعه پایدار اقتصادی

2-1-        جایگاه روستا در اقتصاد مقاومتی

2-2-        الگوهای پایداری تولید و بهره وری محصولات کشاورزی

2-3-        تنوع بخشی اقتصاد روستایی(صنایع روستایی، گردشگری روستایی ، مشاغل خانگی، فعالیت های خدماتی)

2-4-        بازار کار و توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی

2-5-        اعتبارات و سرمایه گذاری در مناطق روستایی

2-6-         مدیریت اقتصاد محلی مشارکتی در پایداری اقتصاد روستایی

2-7-        شبکه بازاریابی در مناطق روستایی

2-8-        شبکه گردشگری روستایی

3. توسعه پایدار اجتماعی- فرهنگی

3-1            ظرفیت سازی و توانمندسازی در توسعه پایدار روستایی

3-2-        حمایت های اجتماعی و نظام بیمه روستایی

3-3-        سلامت ،رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و زیست پذیری روستایی

3-4-        فقرزدایی و کاهش نابرابری­های اجتماعی

3-5-        پایداری جمعیتی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی

3-6-         سبک زندگی و هویت مناطق روستایی

3-7-        زنان و توسعه پایدار مناطق روستایی

3-8-        نظام فنی و حرفه ای روستایی

3-9-        نظام رسانه ای و توسعه پایدار روستایی

4. توسعه پایدار فضایی-کالبدی

4-1-        رویکرد کالبدی در هویت بخشی مناطق روستایی

4-2-        ساماندهی فضایی- کالبدی سکونتگاههای روستایی  و زیست بوم­های عشایری

4-3-        بهسازی و نوسازی مساکن و سکونتگاهها ی روستایی

4-4-        مدیریت محلی مشارکتی در  توسعه پایدار فضایی-کالبدی مناطق روستایی و عشایری

4-5-        پیوندهای روستایی- شهری  و توسعه پایدار مناطق روستایی

4-6-         شبکه راه ،حمل و نقل و دسترسی درتوسعه پایدار روستایی

5. توسعه پایدار نهادی

5-1-        ارتباط نظام برنامه­ریزی کشور با نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار روستایی

5-2-        قوانین و مقررات پیشران توسعه پایدار روستایی

5-3-        چالش ها و راهکارهای مدیریت مشارکتی و یکپارچه ملی، منطقه­ای و محلی در توسعه پایدار مناطق روستایی

5-4-        الگوی تمرکززدایی برنامه ریزی و مدیریت روستایی

5-5-        الگوی نظام فنی- اجرایی و توسعه پایدار روستایی

5-6-         نهادهای مردم نهاد و توسعه پایدار روستایی

5-7-        حکمروایی خوب و مدیریت توسعه پایدار روستایی